Mangfoldsakademiet

Om prosjektet

Mangfoldakademiet UNG - et program for minoritetungdom som har til formål å øke deres engasjement for demokratiet

Bakgrunn for prosjektet:

Mangfoldet i politikken gjenspeiler ikke samfunnet som vi lever i og det betyr at viktige beslutninger som gjøres ikke er tilpasset alles behov. Ved forrige stortingsvalg hadde kun 3% av de folkevalgte politikerne en annen etnisk bakgrunn, mens innvandrere utgjør 14% av befolkningen i Norge

Om programmet:

Derfor så skal akademiets frivillige hjelpe ungdomspolitikere uavhengig av tilhørighet å komme i kontakt med ungdommer i alderen 13-19 år å komme i dialog med flere ungdommer med minoritetsbakgrunn. Med et budskap som de forstår og med saker som de interesserer seg for skal vi motivere til økt deltagelse i demokratiske prosesser.

Gjennom workshops, foredrag, film og intervjuer skal vi åpne døren til de arenaer som ungdommene befinner seg på: på fotballbanen, klubben, i moskeen eller i hjemmet.

Programmet vil gjennomføres i Oslo, Bergen, Trondheim, Tromsø og Harstad i perioden 2020-2023 og avsluttes i perfekt tid før neste lokalvalg der vi ønsker å se at flere ungdommer med minoritetsbakgrunn bruke sin stemme for første gang, og kanskje engasjere seg i et politisk parti der hjertet deres hører hjemme! Vi regner med å kunne nå ut til mer enn 1000 ungdommer.

Bakgrunn:

Gjennom våren 2019 har vi gjennomført et prosjekt som har hatt som målsetning å øke valgdeltagelsen blant innvandrere i Norge.I gjennomsnitt ved de tre siste lokal valgene i Norge lå valgdeltagelsen blant denne gruppen på 30%, mot et gjennomsnitt i Norge på 65%. (kilde: SSB) Gjennom prosjektet, der vi har videointervjuet 64 representanter fra målgruppen og politiske partier, har vi også diskutert om mangel på mangfold i politikken er et demokratisk problem. Demokratiet i Norge er basert på at de folkevalgte representerer bredden av befolkningen, og når vi ser at ved forrige valg i 2017 så hadde kun 3% av de folkevalgte av en annen landbakgrunn, mens den samme befolkningen utgjør 14% av den norske befolkningen. Når vi ser på de folkevalgte representantene så represeterer heller ikke de mangfoldet av innvandrere. En viktig grunn, av mange, til at folk ikke engasjerer seg i valg er mangel på forbilder som de kan identifisere deg med.

Fakkeltog / MANGFOLDS AKADEMIET - Unge norske politikere om mangfold betydningen